RADSBV16

SAM31

  • Kategori
  • kontor
  • TYPE
  • KONTORBYGG
  • LOKALISERING
  • SANDSLIMARKA, BERGEN
  • STØRRELSE
  • CA 20000 KVM BRA
  • STATUS
  • VOLUMSTUDIE
alle prosjekter

Bakgrunn

Hydro Statoil har som en av hovedgrunneiere av flere store eiendommer i området satt igang en omregulering av hele Sandsliområdet. Sandslimarka 31 vil med dette få nye rammevillkår med tanke på utnyttelse og høyder mot tidligere regulering. I den sammenheng har Sandslimarka 31 AS engasjer Logg Arkitekter til å gjøre en 3d volumstudie som belyser potensiell utnyttelse av eiendommen med nybygg.

Eiendommen ligger sentralt med nærhet til flyplassen, hovedvei inn til Bergen sentrum og ny utvidelse av bybanen. Eiendommen er på 11340 kvm og eksisterende bygningsmasse er estimert til i underkant av 4000 kvm BRA. 

Det nye planforslaget legger opp til 10,5 daa kontorformål med utnyttelse på 200% BRA og maks byggehøyde tilsvarende kote +60. 

SANDSLI-n1

Konsept

Den nye bygningsstrukturen skal fungere i samspill med eksisterende bygg og omgivelsene rundt. For å bevare kvaliteten på eksisterende bygg og dets arbeidsplasser, opprettholdes en hensiktsmessig avstand mot nye volumer. Ytre rammer gitt av fastsatte byggegrenser i planen gir også føringer for plassering og utstrekning av de nye bygningsvolumene. Det er ønskelige å skape en interaksjon mellom tomtens ytre grense og innover i den bygde strukturen.  I rommene mellom eksisterende og nye bygningsvolumer dannes nye plassrom med ulike kvaliteter.

De nye bygningsvolumene skal være med å stramme opp bygningsstrukturen i området og ha fasader på gateplan som henvender seg mer utover.

Som hovedgrep for å bryte opp de nye volumene, tenkes etasjeplanene som skiver, som roteres/vris i en retning for å skape en forskyvning. I tillegg dras volumene i ulike retninger for å kunne gi lysinnslipp, siktlinjer, overdekt areal, terrasser og skape forbindelser. 

Volumene henvender seg på ulike måter mot sine omgivelser. Det dynamiske fasadene vil oppleves forskjellig fra de ulike retningene. Samtidig vil det være elementer som gjør at byggene forholder seg til hverandre og gir et spennende samspill. 

SANDSLI2

SANDSLIMARKA-KONSEPT-DIAGRAM

SANDSLIMARKA-DIAGRAM-volumplassering-tomt

SANDSLIMARKA-DIAGRAM-ROTASJON-2

SANDSLIMARKA-DIAGRAM-TOMTETILPASNING-3